Virksomhedernes orienteringspligt om ansættelser er endelig i faste rammer

En aftale mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne skal sikre, at virksomhedernes orienteringspligt om ansættelser og indleje af vikarer bliver opfyldt.

mand med mobiltelefon

Dansk El-Forbund har i en årrække behandlet sager mod nogle af de største installationsvirksomheder i landet for manglende eller utilstrækkelig orientering til tillidsrepræsentanter (TR) om nyansættelser.

Nogle af sagerne er blevet klaret ved, at der lokalt er aftalt retningslinjer for, hvordan orienteringen skal foregå og på en måde som DEF betragter som i overensstemmelse med overenskomsten og praksis.

Vikarer er omfattet

En sag fra 2018 vedrørte anvendelse af vikarer på et projekt i lufthavnen, hvor vikarerne blev flyttet fra et projekt til et andet, hvor TR tilfældigvis var formand. TR var ikke blevet orienteret om brugen af vikarerne og blev det heller ikke på det nye projekt.

Da sagen ikke kan forliges lokalt, bliver Dansk El-Forbund involveret og begærer sagen til afgørelse i Arbejdsretten med påstand om brud på overenskomsten. Arbejdsgiversiden er af den opfattelse, at virksomhederne kan skelne imellem om orienteringspligten gælder egne ansatte eller vikarer.  DEF er af den opfattelse, at ”Bravida-kendelsen” fra 2003 fastslår, at der skal gælde samme regler for vikarer som for brugervirksomhedens egne ansatte og at dette også gælder afsnittet i Elektrikeroverenskomsten § 2 stk. 6.1, orienteringen til TR om nyansættelser:

Tillidsrepræsentanten orienteres om foretagne antagelser af elektrikere, og tillidsrepræsentanter har påtaleret ved eventuelt forekommende urimeligheder ved antagelse og afskedigelser.

’Bravida-kendelsen’ er et forlig fra 2003. Den og senere kendelser fastslår, at vikarer i det store og hele skal have samme vilkår som brugervirksomhedens egne ansatte. En afvigelse kan være aflønning, hvis der ikke er aftale om grundløn i brugervirksomheden.

TR skal orienteres

I januar 2020 blev uenigheden behandlet i Faglig Voldgift som fastslog, at:

  • TR skal oplyses om den nyansattes navn og arbejdssted - sidstnævnte har særlig betydning for større virksomheder med flere arbejdssteder
  • orienteringen skal gives inden for få dage efter antagelsen
  • orienteringen kan være mundtlig, men af hensyn til dokumentationen vil skriftlig orientering altid være mest hensigtsmæssig
  • vikarer er omfattet af orienteringspligten.

Problemet herefter var, at arbejdsgiversiden i første omgang ikke ville erkende, at der var begået brud på overenskomsten. Med en lokal indsats fra TR-kollegiet i virksomheden lykkedes det dog at få overbevist ledelsen om, at der var begået brud,  og det blev aftalt at forlige sagen med en reduceret bod på kr. 22.500.

Faste rutiner for håndtering af reglen

I oktober 2021 blev der desuden indgået forlig mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne om de generelle forhold. Ved forliget blev det fastslået med enighed, hvordan virksomhederne skal forholde sig for at opfylde minimumsbestemmelser i overenskomsten om orienteringspligten. TEKNIQ Arbejdsgiverne har efterfølgende orienteret sine medlemsvirksomheder om, hvordan reglen skal håndteres.

Henvendelsen til virksomhederne kan ses på TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside.

DEF anbefaler skriftlig lokalaftale

Dansk El-Forbund råder til, at der indgås en skriftlig lokalaftale om, hvordan orienteringen skal gives og hvad den skal indeholde med minimum de punkter, som er angivet ovenfor. Der er ikke noget i vejen for, at man lokalt aftaler yderligere oplysninger end nævnt eller at man f.eks. har en aftale om, at TR får kopi af ansættelsesblanketten for den nyansatte.

Forliget ændrer ikke ved bestående lokalaftaler, blot de indeholder tilsvarende punkter som nævnt ovenfor.