Kæmpeproblem, at så få unge vælger erhvervsuddannelser

Det er en mærkesag for Vicky Holst Rasmussen, der er Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Egedal Kommune, at få flere unge til at tage en erhvervs- eller professionsuddannelse.

Når Socialdemokratiets 44-årige borgmesterkandidat i Egedal Kommune Vicky Holst Rasmussen taler med andre på sin egen alder om udfordringerne med at få flere unge til at tage en erhvervs- eller professionsuddannelse, bruger hun ofte det samme eksempel:

”Jeg plejer at sige, at når vi bliver gamle og skal på plejehjem, er der ingen til at passe os. Så kan man tale nok så meget om værdig ældrepleje, men hvis de unge nu og i de kommende år ikke søger ind på erhvervs- og professionsuddannelserne, kan vi råbe og skrige nok så meget på kvalificeret arbejdskraft. For så slutter fødekæden med at finde medarbejdere til blandt andet kommunens plejehjem, og det er et kæmpeproblem,” fastslår Vicky Holst Rasmussen.

Derfor er et af omdrejningspunkterne i Vicky Holst Rasmussens bestræbelser på at indtage Egedal Kommunes borgmesterkontor i de kommende fire år netop at gøre opmærksom på nødvendigheden af, at langt flere unge går i gang med en erhvervs- eller professionsuddannelse.

Skal missionen lykkes, kræver det ifølge Vicky Holst Rasmussen et tæt samarbejde med både arbejdsmarkedets parter og kommunens skoler.

”På baggrund af et forslag fra os i Socialdemokratiet er der i det nye budget for 2022 afsat midler til at lave en langsigtet plan for rekruttering og fastholdelse blandt andet på baggrund af, at vi igennem mange år har kunnet se en kæmpemangel på unge, som starter på erhvervs- og velfærdsuddannelserne. Jeg forventer en tæt dialog med blandt andre arbejdsmarkedets parter og skolerne, så vi fremover i udskolingen i både folkeskolerne og de private skoler i meget højere grad får italesat hele erhvervsuddannelsessystemet,” siger Vicky Holst Rasmussen, der selv er uddannet tjener og fik sit svendebrev i 1997.

Fokus på uddannelse og opkvalificering af ledige

Et andet fokuspunkt for Vicky Holst Rasmussen er, hvordan kommunen kan få sat turbo på mere og systematisk uddannelse og opkvalificering af ledige. Og hun erkender, at der ikke er nogen nemme svar på dette spørgsmål.

”Det er noget, jeg har tænkt længe over, og der er ingen tvivl om, at det kræver dialog med både Fagbevægelsens Hovedorganisation og de øvrige organisationer samt det politiske og administrative niveau i kommunen. Her og nu har jeg ingen forkromede løsninger på, hvordan vi får skåret kagen på en bedre måde, men jeg kan med sikkerhed sige, at hvis jeg er borgmester efter 1. januar, vil jeg sætte mig for bordenden og lægge op til, at uddannelse og opkvalificering af ledige bliver et centralt tema, som skal løses i fællesskab,” siger Vicky Holst Rasmussen.

Også inden for et andet centralt område, bekæmpelse og kontrol af social dumping, lægger hun op til en øget grad af samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkedets parter.

”Selvom vi allerede i Egedal har meget fokus på, at dem, kommunen indgår aftaler med, har ordnede forhold, kunne jeg godt tænke mig, at social dumping bliver italesat endnu mere. Dels kan vi konstatere, at andre kommuner har mere klart formulerede aftaler med sine leverandører, end vi har. Og dels kunne jeg godt tænke mig en større synlighed og mere klar kommunikation i forhold til kommunens borgere, som skal have kendskab til kommunens holdning til betydningen af ordentlige arbejdsvilkår og forpligtelsen til at efterleve gældende overenskomster,” siger hun.

”Samtidig,” tilføjer hun, ”kunne jeg godt tænke mig et synligt, stærkt samarbejde med de faglige organisationer på dette område.”

Skal være Danmarks bedste til velfærd

Inden for den kommunale velfærd har Vicky Holst Rasmussen et dybtfølt ønske om at tage kampen op imod det, hun betegner som ”dem og os-tankegangen”.

”Jeg har en rigtig stor vision om, at der skal skabes mere nærhed mellem borgere, politikere og administration. Det kræver blandt andet, at vi politikere sætter ansvaret mere frit. Den centralisering af opgaver og beslutningskompetence, som især var fremherskende i 10´erne, har skabt afstand og ført til, at kerneydelserne ikke længere er i centrum. Jeg vil derfor arbejde for, at vi får nærheden i opgaveløsningen tilbage,” siger hun.

Især indenfor et af kernevelfærdsområderne, ældreområdet, har der været udfordringer de senere år med manglende tillid til medarbejdernes faglighed. Den mistillid skal elimineres, understreger Vicky Holst Rasmussen.

”Vi gør det rigtig godt på langt de fleste områder, og også på ældreområdet har vi i kommunen nogle rigtig dygtige medarbejdere, som går på arbejde hver dag og er med til at sikre velfærden. Dén tillid, som de fortjener, skal vi have tilbage til borgerne, og i den forbindelse er det vigtigt løbende at sikre, at vi har tilstrækkeligt med uddannet personale. For det er nu engang sådan, at jo mere uddannet personale, vi har, desto højere er fagligheden, og dermed vokser borgernes tillid til kommunen,” siger Vicky Holst Rasmussen, som drømmer om, at Egedal Kommune bliver ”Danmarks bedste til velfærd”.

Grøn omstilling skal højere på dagsordenen

Ambitionerne er også i top hos Vicky Holst Rasmussen i forhold til den grønne omstilling, hvor byrådet i Egedal Kommune i 2020 vedtog en klima- og energiplan, der blandt andet skal føre til et reduceret energiforbrug og et mere fleksibelt energisystem, og når det gælder sikringen af energimæssigt optimale nybyggerier og renoveringer af kommunens ejendomme.

”Vi skal fortsætte den udvikling, vi allerede lokalt er i gang med, når det gælder den grønne omstilling, men efter min mening kan temaet godt komme endnu højere på dagsordenen. Ved alle nybyggerier skal vi sætte de højeste klimamål, og når vi renoverer, skal vi være foregangsbygherre på at gøre det ud fra de mest ambitiøse klima- og miljøkriterier. Det er ikke nok, at vi som kommune siger de rigtige ting – vi skal også konkret gøre det, hver gang vi bygger og renoverer. Devisen må være, at det man siger, er man selv,” fastslår Vicky Holst Rasmussen.

Klimaregnskaber for kommunens egne ejendomme og institutioner er hun også stor tilhænger af. Holdningen er, at hver gang, kommunen er bygherre på nybyggerier eller renoveringer, skal der udarbejdes et klimaregnskab – også selvom det medfører en omkostning.

Lykkes det Vicky Holst Rasmussen at overtage borgmesterposten i Egedal Kommune – et job, der p.t. bestrides af Karsten Søndergaard fra Venstre – forventer hun, at forskellen bliver tydelig.

”Jeg vil gerne i endnu højere grad end nu gøre Egedal til et fællesskab – en kommune, hvor der er plads til, at vi nyder godt af hinandens forskelligheder, men stadig har følelsen af at være en del af et fællesskab, uanset hvor i kommunen man bor. Og så vil jeg arbejde for at øge borgernes tillid til, at hvis de har behov for hjælp, så får de det,” understreger Vicky Holst Rasmussen.