GPS-overvågning af ansatte

Afdeling København er imod GPS-kontrol. Arbejdsgiveres overvågning af medarbejdere skal overholde Persondataloven

GPS-systemet får større og større udbredelse i arbejdsbiler, specielt i håndværksbranchen. Ved brug af GPS-sendere kan arbejdsgiverne få nøjagtige informationer om, hvor en given bil er på et hvilket som helst tidspunkt og få præcise informationer om medarbejdernes gøren og laden.

Ved en dom i Arbejdsretten i 2013 blev aftalen mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger tydeliggjort, og der er en række forhold mht. tidsfrister og begrundelse for kontrollen, der skal overholdes.

Men arbejdsgiveres kontrol af medarbejdere skal overholde Persondataloven, og derfor har vi opsummeret de vigtigste paragraffer i loven:

  • "Det er afdelingens opfattelse, at de data, en GPS i bilen indhenter, må betragtes som personfølsomme oplysninger, da dataene omhandler en identificerbar person. Se § 3. Derfor skal data, indhentet fra GPS, behandles som beskrevet i Persondataloven.
  • Den dokumentation, som indhentes og gemmes, må kun bruges til udtrykkeligt beskrevne formål og ikke andet. Se § 5 stk. 2.
  • Hvis virksomheden af forskellige årsager ønsker at overvåge personalet, skal det oplyses, hvem der får oplysningerne, og hvad de skal bruges til. Se § 28.
  • Det må ikke være muligt for andre at bruge/se disse oplysninger (kilde: Folder om Persondataloven udgivet af Datastyrelsen. Folderen kan downloades nederst på siden).
  • Hvis du vil se de indsamlede oplysninger om dig selv, skal de udleveres inden for fire uger. Se Kapitel 9 § 31”.

Paragrafferne, der nævnes, henviser til Persondataloven, hvis formelle navn er 'Lov om behandling af personoplysninger' og er fra 2000.

Vi har samlet de paragraffer fra Persondataloven, som vi henviser til, nedenfor.


Uddrag af Persondataloven:

§ 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

§ 3. I denne lov forstås ved:

1) Personoplysninger:
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

§ 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

    Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

    Stk. 3. Oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.

    Stk. 5. Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. I folderen ’Persondataloven’ skriver Datatilsynet:”Den dataansvarlige skal sørge for, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven” (red.).

Kapitel 8:
Oplysningspligt over for den registrerede

§ 28. Ved indsamling af oplysninger hos den registrerede skal den dataansvarlige eller dennes repræsentant give den registrerede meddelelse om følgende:

1) Den dataansvarliges og dennes repræsentants identitet.

2) Formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt.

3) Alle yderligere oplysninger, der under hensyn til de særlige omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet, er nødvendige for, at den registrerede kan varetage sine interesser, som f.eks.:

a) Kategorierne af modtagere.

b) Om det er obligatorisk eller frivilligt at besvare stillede spørgsmål samt mulige følger af ikke at svare.

c) Om reglerne om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede.

Kapitel 9
Den registreredes indsigtsret

§ 31. Fremsætter en person begæring herom, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles sådanne oplysninger, skal der på en let forståelig måde gives den registrerede meddelelse om,

1) hvilke oplysninger der behandles,

2) behandlingens formål,

3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og

4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

    Stk. 2. Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringer som nævnt i stk. 1. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.