Indsamling til årets lønstatistik er i gang

Fra 21. september til 21. oktober kan du og dine kolleger indsende jeres lønoplysninger til Dansk El-Forbund. Lønstatistikken er et vigtigt redskab til at forhandle højere løn.

Overenskomsterne på det private område blev forhandlet på plads tidligere på året. Det var lige inden coronakrisen satte ind med voldsom indflydelse på hele samfundet, hvor især arbejdsmarkedet med hjemsendelser og afskedigelser blev ramt.

Vi var heldige at få en overenskomstaftale på plads lige inde det hele brød løs, men hvordan har hele situationen påvirket de traditionelle lønforhandlinger i foråret? Det vil vi få afklaret på el-området, når lønstatistikken bliver offentliggjort 2. november 2020.

Husk at indberette lønoplysningerne inden 21. oktober 2020.

Sådan indberetter du lønoplysninger som statistikfører

Som tillidsvalgt og statistikfører må du gerne få udleveret virksomhedens lønoplysninger om højeste løn, laveste løn og gennemsnittet. Husk, at der ikke skal kobles navne på oplysningerne, så de ikke er personfølsomme. Oplysningerne kan du indberette her:

Mind dine kolleger om at indberette deres lønoplysninger

Hvis du ikke selv er statistikfører, er det vigtigt, at du som tillidsrepræsentant opfordrer jeres statistikfører og medlemmer til at indberette lønoplysninger, så de kommer med i statistikken.

Alle medlemmer har modtager en e-mail med direkte link til den side, hvor man kan indberette sin løn til lønstatistikken. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun offentliggjort i statistikform.

Ekstra fokus på lærlingenes forhold

Lærlingenes lønforhold var et stort tema ved forårets overenskomstforhandling. Det lykkedes dog ikke hæve tarifsatserne ud over de normale mindstelønsstigninger. Dette skal ses i lyset af at lærlinge i 90 procent af tilfældene kun aflønnes med tariflønnen, altså mindstelønnen.

Husk, at du som tillidsrepræsentant også kan forhandle for lærlingene. Mange gør det allerede og får også forhandlet andre goder end løn. Kontakt fagforeningen og få inspiration til, hvordan lærlingenes forhold kan forbedres.

I år bliver det muligt for jer statistikførere at indberette lærlingenes løn. Det skal indberettes som "enkeltmandsindberetning" – dvs. pr. lærling og adskilt fra øvrige medarbejdere i virksomheden. Så kan forbundet bedre analysere lønmønstret for lærlingene og sætte målrettet ind for at forbedre forholdene.

Arbejde på akkord

Hvis der arbejdes på akkord, er det den udbetaling, der er trukket op til på nuværende tidspunkt pr. time, der skal oplyses i indberetningen.

Har du deltaget i en akkord, der er afsluttet inden for det seneste år, er det også vigtigt, at Dansk El-Forbund får kendskab til det. Det kan du oplyse om her:

Med lønstatistikken er du styrket ved lønforhandling

Lønstatistikken er et af de bedste redskaber til at argumentere for højere løn ved forhandlinger. Statistikken er derfor et væsentligt værktøj, når du som tillidsrepræsentant er i forhandling om løndele og personlige tillæg. Når du medvirker til lønstatistikken, hjælper det både dig selv og dine kolleger til reelle stigninger.

Mange indberetninger – troværdig lønstatistik

Med Dansk El-Forbunds lønstatistik er du sikret det mest samlede og troværdige datagrundlag for at forhandle højere løn. Men for at være troværdig skal den hvile på et bredt grundlag og afspejle de faktiske forhold så præcist som muligt. Jo større datamængde, des større effektivitet og gennemslagskraft.

Det betyder, at du er med til at gøre lønstatistikken troværdig og brugbar, for hver kollega du indberetter.