GDPR og dine rettigheder som tillidsvalgt

Information om, hvordan du skal forholde dig som tillidsvalgt til reglerne i persondataforordningen.

For medarbejdere fremgår løn og arbejdsvilkår af kontrakten og overenskomsten. Som tillidsvalgt har du stadig ret til den information om lønvilkårene, som du hidtil har fået fra din arbejdsgiver. Også efter at EU’s forordning om persondata (GDPR) trådte i kraft i 2018.

Regler, rettigheder og pligter
Oplysninger om løn og arbejdsvilkår

Hvis I allerede har en ordning om at få lønoplysninger i virksomheden, kan det sandsynligvis betragtes som en kutyme, som virksomheden har pligt til at fortsætte med.

Er det nyt, at du beder om oplysninger om løn og arbejdsvilkår, så skal arbejdsgiveren følge de regler, der fremgår af overenskomsten. Det betyder blandt andet, at du, som følge af Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst, godt kan få information som fx gennemsnitsløn, højeste løn og laveste løn, der udbetales til gruppen af dine kollegaer i virksomheden.

Hvis du som tillidsrepræsentant ikke allerede får lønoplysninger, anbefaler Dansk El-Forbund, at du sørger for at få en aftale med din arbejdsgiver om udlevering af lønoplysninger.

Hvis din arbejdsgiver fortsat afviser

Har du og din arbejdsgiver en aftale om, at din arbejdsgiver videregiver oplysninger om for eksempel lønnen for dine kolleger, så er det stadig tilladt efter indførslen af GDPR.
Afviser arbejdsgiver at udlevere oplysninger, kan du henvise til følgende:

  1. DA og LO aftalte i Mæglingsaftalen for overenskomsterne i 2017, at GDPR/Databeskyttelsesforordningen IKKE ændrer på de regler, der hidtil har været gældende på det danske arbejdsmarked.
  2. Datatilsynet i Danmark har givet flere eksempler i deres vejledning om GDPR på det ansættelsesretlige område, hvor der kan ske udveksling af oplysninger mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren, blandt andet når det gælder oplysninger om løn. Det følger af den naturlige tillid og fortrolighed, der er mellem TR og kollegaerne.
  3. De gældende overenskomster er IKKE i konflikt med GDPR. Arbejdsgivernes forpligtelser ifølge overenskomsterne har altså ikke ændret sig som følge af databeskyttelsesforordningen. Arbejdsgiveren har fx stadig pligt til – i henhold til overenskomsterne – at orientere tillidsrepræsentanten om ansættelser. Orienteringen skal ske umiddelbart ved ansættelsen.

Afviser din arbejdsgiver fortsat at udlevere oplysninger, skal du kontakte din lokalafdeling.

Virksomheden har nemlig pligt til at orientere tillidsrepræsentanten om ansættelser og pligt til at efterleve lokalaftaler. Hvis arbejdsgiveren ikke opfylder dette, anses det som brud på overenskomsten, og der vil blive indledt en fagretlig behandling med risiko for bod til arbejdsgiveren.

Hvilke data behandler jeg som tillidsvalgt?

Som tillidsvalgt er det din opgave at varetage dine kollegers interesser. Det kan være i en afskedigelsessituation, en tvist om fortolkningen af en lokalaftale, en anmeldelse af arbejdsskade osv. Fælles for mange af dine sager som tillidsvalgt er, at du ofte behandler personfølsomme data om andre.

Kategorien af data afhænger naturligvis af, hvilke sager det drejer sig om. I de fleste sager vil der dog være tale om oplysning om medlemskab af Dansk El-Forbund, hvilket er en følsom oplysning, fordi du behandler sagen på vegne af din kollega. Du vil typisk også behandle oplysninger som alder, navn, anciennitet, sygefravær, helbredsoplysninger m.v.

Hvilke forpligtelser har jeg som dataansvarlig?

Dit hverv som tillidsvalgt indebærer, at du skal beskytte de oplysninger, du får udleveret af enten Dansk El-Forbund, din arbejdsgiver, kollegaer eller andre. Som tillidsvalgt har du pligt til at behandle personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde.

Det betyder med andre ord, at du skal passe på de data, du arbejder med, og at du ikke må dele dem med uvedkommende uden samtykke. Modtager du f.eks. en kollegas lønsedler i forbindelse med et løntjek, så sørg for, at lønsedlerne bliver låst inde, når du ikke bruger dem. Når løntjekket er overstået, så sørg for enten at smide lønsedlerne i en makuleringsspand, hvis det er en kopi eller at aflevere dem tilbage din kollega.

Den generelle pligt til at slette de personoplysninger, som du kommer i besiddelse af indtræder, når du er færdig med at behandle sagen.

Hvis du oplever, at en uvedkommende er kommet i besiddelse af de personoplysninger, du behandler, så skal du kontakte din lokalafdeling, lige så snart du bliver opmærksom på det.

Retten til indsigt

Dine kollegaer har indsigtsret. Det betyder, at de har krav på at få at vide, hvilke oplysninger du har om dem, hvis de spørger. Det kan f.eks. være adresse, betalinger til klubkassen, advarsler eller lignende.

Hvis din kollega beder om indsigt, så ret henvendelse til lokalafdelingen. Lokalafdelingen kan hjælpe med at håndtere indsigtsanmodningen.


 

EU-forordningen blev indført i 2016, og trådte i kraft i Danmark i 2018. Derudover har Danmark en egen lovgivning om persondata. GDPR står for General Data Protection Regulation og kaldes også ”Persondataforordningen”.