Dansk El-Forbunds privatlivspolitik

Her kan du finde reglerne for registrering, indsamling og behandling af persondata

I forbindelse med din indmeldelse i Dansk El-Forbund registrerer, indsamler, behandler og opbevarer vi personoplysninger. Vi behandler kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt

Ved din indmeldelse

Vi indsamler følgende personoplysninger, når du melder dig ind i Dansk El-Forbund. Oplysningerne bruger vi til sagsbehandling vedrørende dit medlemskab og opkrævning af kontingent:

  • CPR-nummer
  • Fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Uddannelsessted/arbejdssted
  • Nationalitet
  • E-mail
  • Din status på arbejdsmarkedet

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi stiller store krav til sikkerheden af vores IT-system, så dine personoplysninger er beskyttet bedst muligt. Dansk El-Forbund har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine personoplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Fortabelsespolitik

Vi har en forpligtigelse til at underrette dig, hvis der har været brud på persondatasikkerheden, og det sandsynligvis vil indebære en høj risiko for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 34.

Det betyder, at vi skal underrette dig om bruddet på persondatasikkerheden, hvis der risiko for diskrimination, identitetstyveri eller -svindel, økonomisk tab, skade på omdømme, tab af fortrolighed af data underlagt tavshedspligt eller enhver anden væsentlig økonomisk eller social ulempe for dig.

Underretningen vil ske uden unødig forsinkelse, efter at bruddet er påvist.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi indsamler, behandler og videregiver kun oplysninger, der er relevante i forhold til dit medlemskab. De personoplysninger, som vi skal bruge, indsamler vi primært fra dig selv. 

Vi får dog også oplysninger gennem din brug af vores tjenester. Det sker ved, at vi indsamler oplysninger om de tjenester, du bruger, og hvordan du bruger dem f.eks., når du besøger def.dk.

I enkelte tilfælde får vi personoplysninger fra andre. Det kan f.eks. være fra din tillidsrepræsentant eller fra de offentlige myndigheder.

Kategorier af personoplysninger

Størstedelen af de oplysninger, som Dansk El-Forbund behandler, er almindelige personoplysninger som oplysninger om navn, adresse, uddannelsesoplysninger og beskæftigelsesoplysninger. Det gælder også CPR-nummer, som også er en almindelig personoplysning – men er en fortrolig personoplysning. 

Dit medlemskab af Dansk El-Forbund er en følsom personoplysning, og når vi foretager behandling af oplysninger, hvor dit medlemskab samtidig direkte eller indirekte er omfattet, tager vi naturligvis højde for det.

Retten til at trække et samtykke tilbage

Er en behandling baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Trækker du dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tilbagetrækningen. Et tilbagetrukket samtykke vil derfor først have virkning fra dette tidspunkt. Er en behandling baseret på et samtykke, vil du have afgivet dette inden behandlingen.

Du har ret til indsigt i dine egne personoplysninger

Dine personoplysninger tilhører dig. Du har til enhver tid ret til at vide, hvilke personlysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker dette, skal du anmode om det på Mit DEF. Når du har anmodet om indsigt i dine persondata, vil vi hurtigst muligt og inden for 3 dage kontakte dig. Enten for at give dig adgang til personoplysningerne eller for at aftale med dig, hvilke oplysninger, du ønsker indsigt i. 

Når vi har aftalt det, får du indsigt i de ønskede persondata. Det sker ved, at vi stiller dokumenterne til rådighed for dig via MIT DEF. Dette sker også hurtigst muligt og senest inden for 1 måned. Hvis der er tale om en stor mængde oplysninger, kan det være nødvendigt at give dig indsigt ved fysisk fremmøde på et af vores kontorer. 

Opbevaring af dine personoplysninger og sletning

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du er medlem af Dansk El-Forbund. Hvis du melder dig ud eller i tilfælde af dødsfald, sletter vi som udgangspunkt dine oplysninger senest 5 år efter dit medlemskab er ophørt. 

Da forældelsesfristen efter lovgivningen er 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold, har vi indrettet vores generelle frist i overensstemmelse hermed. På tilsvarende vis er vi efter bogføringslovgivningen forpligtede at opbevare regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, hvilket bl.a. kan omfatte materiale relateret til konkrete medarbejdere

I sager, hvor der er et rådgivningsansvar, er den absolutte forældelsesfrist 10 år.

Den absolutte slettefrist i arbejdsskadesager er 30 år, idet der er mulighed for genoptagelse indenfor denne tidsramme.

Klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger

Dansk El-Forbund er dataansvarlig, når vi behandler dine personoplysninger.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte os på Mit DEF.

Kan vi ikke løse henvendelsen sammen – eller træffer vi en afgørelse, som du vil klage over, så kan du sende den til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Når du henvender dig til os

Via telefon

Når du ringer til Dansk El-Forbund, registrerer vi opkaldets tidspunkt, varighed og hvilken medarbejder, du har været i kontakt med. Disse oplysninger bruges til statistik, samt når vi sammen skal finde ud af, hvem du har talt med og hvornår. Vi logger hverken samtalens indhold eller optager samtalen, medmindre andet aftales med dig under samtalen.

Via e-mail

Når du sender en e-mail til Dansk El-Forbund, er der som udgangspunkt tale om en ukrypteret meddelelse, hvorfor vi anbefaler dig ikke at skrive CPR-nummer i mailen og desuden angive så få personoplysninger som muligt i mailen. Du kan i Mit DEF udveksle dokumenter samt beskeder, så du altid kan skrive til os via en sikker forbindelse. Du er altid velkommen til at ringe til os eller møde personligt op i din lokalafdeling. Vi opdaterer løbende vores privatlivspolitik i overensstemmelse med implementeringen af nye tekniske løsninger.

Alle e-mails slettes fra vores mail-system, når vi har arkiveret den i vores sagsbehandlingssystem.

Ved personlig henvendelse

Når du henvender dig til Dansk El-Forbund personligt på vores adresser, behandler vi dine personoplysninger fortroligt. Afleverer du eksempelvis fortrolige oplysninger eller personoplysninger, sørger vi for, at ingen uvedkommende får adgang til dem.

Via Mit DEF

De oplysninger og blanketter, du indsender til Dansk El-Forbund via Mit DEF, er beskyttet fordi Mit DEF er en sikker platform. Alle informationer sendes krypteret og det er kun dig og relevante medarbejdere i Dansk El-Forbund, som har adgang til de oplysninger, der ligger i systemet. 

Retsgrundlaget for:

Medlemsadministration  

Hvad er retsgrundlaget for vores indsamling af personoplysninger ved indmeldelsen, ajourføring og skatteindberetning via CPR.nr.?

GDPR (Databeskyttelsesforordningens) retsgrundlag

Behandling af personoplysninger som led i Dansk El-Forbunds legitime aktivitet som fagforening jf. artikel 9, stk. 2, litra d.

I forhold til CPR.nr. er retsgrundlaget databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1 jf. artikel 9, stk. 2, litra d.

Oprettelse af din brugerprofil på Mit DEF

Vi opretter nyindmeldte på Mit DEF samtidig opretter vi din medlemspostkasse, så den er brugervenlig. På Mit DEF kan du f.eks. opdatere dine oplysninger.

GDPR retsgrundlag 

Behandlingen sker som led i Dansk El-Forbunds legitime aktiviteter som fagforening jf. artikel 9, stk. 2, litra d.

Dansk El-Forbunds juridiske medlemsrådgivning

Du kan f.eks. få rådgivning omkring overenskomsten.

GDPR retsgrundlag

Fastlæggelse af retskrav jf. artikel 9, stk. 2, litra f.

Tilpasning og forbedring af Dansk El-Forbunds medlemstilbud

Det kan f.eks. ske ved justeringer i eksisterende medlemstilbud med henblik på en bedre brugeroplevelse.

GDPR retsgrundlag

Medlemstjenester. Dansk El-Forbunds legitime interesse i at være en relevant faglig organisation med aktuelle medlemstilbud jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Formålet med statistik

På baggrund af statiske beregninger kan vi skabe overblik over vores medlemmers forhold indenfor bestemte områder. Det kan f.eks. være lønudvikling fordelt på geografi.

GDPR retsgrundlag

Behandling som led i legitime aktiviteter som fagforening jf. artikel 9, stk. 2, litra d.

Afvikling af Dansk El-Forbunds medlemsarrangementer

Det kan være registrering af tilmeldinger til et arrangement.

GDPR retsgrundlag

Behandling som led i Dansk El-Forbunds legitime aktiviteter som fagforening jf. artikel 9, stk. 2, litra d.

Modtagere eller kategorier af modtagere af informationer fra Dansk El-Forbund

Dansk El-Forbund videregiver i nogle tilfælde de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan blive videregivet:

Til leverandører og andre samarbejdspartnere. Det er eksempelvis leverandører af tjenester, og virksomheder vi har medlemsaftaler med.

Hvis det er påkrævet ifølge en retsafgørelse eller gældende lovgivning. Det kan f.eks. være kontingentindbetalinger til SKAT.

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen flere rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan kontakte os på MIT DEF

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Vi skal som dataansvarlig på eget initiativ give dig som den registrerede en række oplysninger, når vi indsamler eller modtager oplysninger om dig. 

Det sker dels i forbindelse med din indmeldelse og dels i forbindelse med en behandlingsaktivitet. 

Ved din indmeldelse modtager vi personoplysninger, som du selv har oplyst om i forbindelse med din indmeldelse i Dansk El-Forbund.

Ved en behandlingsaktivitet, der f.eks. kan være en arbejdsskadesag, vil vi dels indhente oplysninger fra dig selv, men eksempelvis også indhente helbredsoplysninger fra din læge, speciallæger og fysioterapeuter m.fl. I denne forbindelse vil vi oplyse dig om, hvilke personoplysninger vi behandler samt fra hvem vi har modtaget dem, og til hvem vi videregiver dem. Du vil i denne sammenhæng have afgivet et samtykke, hvorfor vi har hjemmel til at indhente, behandle og videregive ovennævnte oplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Se nærmere under afsnittet ”Du har ret til indsigt i dine egne personoplysninger”

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv slettet.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at dine oplysninger behandles i begrænset omfang. Det vil betyde, at vi fremover kun må behandle personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på retskrav kan fastsættes, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du kan i visse tilfælde gøre indsigelser mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan desuden gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet (transmittering af oplysninger)

Du kan i visse tilfælde anmode om at modtage dine personoplysninger, du selv har afgivet til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Opdatering af privatlivspolitik

Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil Dansk El-Forbund løbende opdatere denne privatlivspolitik. Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev eller i en nyhed på def.dk

Klag til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk