Coronakrise: Klare retningslinjer for lærlinge, nødundervisning og afholdelse af prøver

Over hele landet er erhvervsskolerne lukkede. Det er en helt ny situation med nye ekstraordinære retningslinjer.

Dansk El-Forbund samler her de gældende retningslinjer og regler, der gælder for lærlinge, skoler og virksomheder.

Til lærlinge på skoleophold eller i skolepraktik

Selvom skolen er lukket, skal skolen tilbyde en form for nødundervisning. Nødundervisning kan gennemføres som fjernundervisning.

Skolen kan derfor i udgangspunktet ikke sende elever tilbage til virksomheden. Det kan kun ske, hvis både virksomhed, lærling og skole er enige om, at lærlingen genoptager sit arbejde i praktikvirksomheden.

Har skolen allerede sendt lærlingen tilbage til virksomheden uden lærlingens og virksomhedens godkendelse, er det ugyldigt. Skolen skal derfor ophæve lærlingens hjemsendelse med tilbagevirkende kraft.

Er man i skolepraktik, skal lærlingen følge de regler, skolepraktikcentret udstikker.

Til lærlinge der skal til prøve eller svendeprøve

Skolerne skal gøre alt, hvad der er muligt for at gennemføre prøver og svendeprøver. Det kan eventuelt være virtuelt – og med virtuel overhøring/skuening. Men det er også muligt at afholde en fysisk prøve, hvor få personer kan møde op. Her skal skolen selvfølgelig følge både love og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Hvis skolen har gjort alt, hvad den kan for at gennemføre de planlagte prøver, og lærlingen ikke kan nå at afslutte svendeprøven, inden uddannelsesaftalen ophører, kan elektrikeruddannelsens faglige udvalg udstede et administrativt svendebevis. På den måde undgår lærlingen at forlænge sin uddannelse. 

Til lærlinge der arbejder i virksomheden

Hvis lærlingen er i sin prøveperiode, kan lærlingen blive opsagt uden yderligere begrundelse eller varsel. I så fald skal lærlingen kontakte sin skole for at blive optaget i skolepraktik.

Hvis lærlingens prøveperiode er overstået, kan lærlingen i udgangspunktet ikke blive fyret. En arbejdsgiver kan altså ikke ophæve lærlingens uddannelseskontrakt med den nuværende coronakrise som begrundelse. Hvis dette sker, skal lærlingen kontakte Dansk El-Forbund så hurtigt som muligt. 

Virksomheder har ifølge den nye trepart også mulighed for& at søge om lønkompensation til lærlinge.

Du kan kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af din samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Du skal have din sædvanlige løn, men skal i lønkompensationsperioden afvikle 5 fridage efter samme regler som lønmodtagere der er hjemsendt med løn.

Har du flere spørgsmål?

Jeg har svært ved at finde læreplads. Hvad gør jeg?

Coronakrisen har betydet, at antallet af lærepladser er halveret i forhold til samme periode sidste år. Det betyder, at der er historisk høj mangel på lærepladser i Danmark.

I Dansk El-Forbund taler vi dagligt med lærlinge, der kan berette, at det næsten er umuligt at få hul igennem til virksomhederne.

Heldigvis har regeringen, fagforeningerne og arbejdsgiverneorganisationerne lavet en ny trepartsaftale, der netop skal motivtere virksomhederne til igen at oprette lærepladser. Der blev lavet en aftale, som tildeler virksomheder et historisk højt tilskud - hvis de altså tager lærlinge. Det var muligt at få op til 90 % af lærlingens løn dækket. 

Aftalen er dog udløbet. Vi følger udviklingen.

Hvad sker der med mine prøver og svendeprøven?

Til EUD-lærlinge: Alle prøver i grundfag er jf. eud-nødbekendtgørelsen aflyst. I de grundfag, som du skulle have aflagt prøve i, skal der i stedet afgives en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til prøvekarakter.

Til EUX-lærlinge: Eux-lærlinge på hovedforløbet, der fortsætter med et eller flere gymnasiale fag efter sommerferien, har fået aflyst alle sine gymnasiale eksaminer til sommer. Du skulle gerne have fået et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om, hvordan der gives årskarakterer, og hvilken betydning det får for dit eux-bevis.

Med hensyn til de resterende prøver og svendeprøver skal du følge skolens ansvisninger.

Bliver min læretid forlænget?

Hvis du har været syg eller er karantæneramt i mere end 10 procent af den samlede læretid, kan arbejdsgiveren forlange, at uddannelsesaftalen forlænges.

Hvad kan der ske, når jeg er i gang med prøveperioden på tre måneder?

I prøveperioden kan du blive opsagt uden yderligere begrundelse eller varsel. Det betyder desværre, at vi nu oplever, at mange af de lærlinge, der på nuværende tidspunkt er i gang med prøveperioden, får ophævet deres uddannelseskontrakt. Med andre ord: Lærlingen bliver fyret

Bliver du fyret, overgår du til skolepraktik. Når du uforskyldt får ophævet din uddannelsesaftale, har du krav på at blive optaget i skolepraktik. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din skole for at høre nærmere. Kig på skolens hjemmeside for at se, om de har et nødnummer, du kan kontakte. Du er også velkommen til at kontakte Dansk El-Forbund for at få råd og vejledning. Vi ved, I står i en svær situation.

Hvad kan der ske, når jeg har en korttidsaftale?

Er din uddannelseskontrakt en korttidsaftale, er arbejdsgiveren i sin fulde ret til ikke at forlænge aftalen efter dens udløb. Udløber din uddannelsesaftale, overgår du til skolepraktik. Du skal derfor kontakte din skole. Kontakt endelig Dansk El-Forbund for at få råd og vejledning om den svære og uventede situation. 

Kan jeg blive fyret, da der er for lidt at lave?

Hvis din prøveperiode er overstået, kan du i udgangspunktet ikke blive fyret. Det gælder også, hvis der på nuværende tidspunkt ikke er arbejde nok. Din arbejdsgiver kan altså ikke ophæve din uddannelseskontrakt med den nuværende coronasituation som begrundelse. Hvis dette sker, skal du kontakte Dansk El-Forbund så hurtigt som muligt.

Opfylder din virksomhed betingelserne for at opnå lønkompensation efter den generelle trepartsaftale om lønkompensation, kan den få lønkompensation fra Staten med 90 % af din løn som lærling. Til forskel fra andre lønmodtagere, der udbetales lønkompensation for, er det ikke en betingelse at du er hjemsendt. Tværtimod er udgangspunktet, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar. Det betyder, at du skal fortsætte din uddannelse i virksomheden.

Du kan kun hjemsendes, hvis det ikke er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt eller uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af din samlede uddannelsestid, medmindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Du skal have din sædvanlige løn, men behøver ikke at afvikle fem feriefridage i lønkompensationsperioden ligesom andre medarbejdere. At elever, lærlinge og praktikanter ikke behøver at afholde fem feriefridage i lønkompensationsperionden, blev skrevet ind som tillæg i trepartsaftalen om lønkompensation.

Ved tegn på sygdom eller er syg?

Har du sygdomssymptomer og/eller er diagnosticeret med coronavirus, gælder de almindelige regler om ret til sygefravær og løn under sygdom.

Du vil være berettiget til sædvanlig sygeløn, uanset om du er blevet smittet under din ferie eller på dit arbejde.

Du skal følge de almindelige regler for sygemelding – også under ferien – for at få ret til sygeløn og eventuel erstatningsferie.

Hvis jeg eller virksomheden vurderer, at der er risiko for smitte hos en kunde?

Hvis virksomheden mener, at en kunde udgør en smitterisiko, så skal man i kraft af arbejdsmiljøansvaret kræve, at der træffes særlige foranstaltninger, før man udfører arbejdet for kunden. Ellers skal man blive væk. Og hvis en svend eller en lærling er i kvalificeret tvivl, om hvorvidt det er sikkert at udføre arbejdet ej, så må man med rette nægte at udføre arbejdet.

Kan mester sende mig på ferie?

Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel. Der vil være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af, om din arbejdsgiver kan varsle ferie med kortere varsel. Du skal tage kontakt til Dansk El-Forbund,  hvis din arbejdsgiver varsler ferie med forkortet varsel.

Som regel gælder der samme varslingsregler for feriefridage. 

Hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at du skal pålægges karantæne?

Hvis du og/eller flere medarbejdere er under mistanke for at være smittet med coronavirussen og efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne, skal du som udgangspunkt have løn under sygdom eller sygedagpenge af virksomheden.

Hvordan skal skolen forholde sig i forhold til de hovedforløbselever, der er sendt tilbage til virksomhederne?

Skolen skal snarest muligt etablere kontakt til virksomheden og eleven. Det vil oftes ske via e-boks. Her skal det afklares, om eleven kan fortsætte i virksomheden. Såfremt elev, virksomhed og skole er enige herom, kan skole- og praktikperioder omlægges inden for den samlede uddannelsestid. En skoleperiode omlægges altså til en praktikperiode. Hvis der ikke opnås enighed om, at eleven skal blive i virksomheden, så skal eleven tilbage i skole. Her skal skolen etablere nødundervisning.

Skal lærlinge, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten?

Ja. Børn, elever, lærlinge og kursister, der har været i udlandet skal holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Du behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis du har rejst gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis du fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19.

Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

Hvis jeg har været i udlandet og derfor skal blive hjemme, tæller det så som fravær fra skolen?

Det afhænger af grunden til udlandsrejse, om perioden hjemme skal tælle som fravær.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august 2020. Fra den 15. juni 2020 åbnes der dog op for rejser til områder i Island, Norge og Tyskland, som ikke er tætbefolkede. Udenrigsministeriet fraråder derimod ikke rejser, der er nødvendige.

Du afgør selv, om en rejse er nødvendig. Det kan fx være nogle af de situationer, der udgør anerkendelsesværdige formål med indrejse i Danmark. Du kan læse mere om anerkendelsesværdige formål med indrejse her.

Så hvis du har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Har du været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, fx en ferietur til Sverige, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende periode hjemme).

Hvis du er fraværende efter en udlandsrejse, skal skolen så give fjernundervisning?

Er du fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grunde, skal du have fjernundervisning, mens du er væk fra skolen. Der skal derfor tilbydes fjernundervisning, hvis du har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Er du fraværende fra undervisningen, fordi du har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, bliver du registreret som fraværende og skal ikke have tilbud om fjernundervisning i de 14 dage, hvor du bliver hjemme efter hjemkomsten.


 

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Ring til os på 33 29 70 00 eller skriv til os sikkert og nemt. 

Er du medlem kan du også logge ind og hente undervisningsmaterialer digitalt. Det kan være en fordel at have kompendier og bøger på computeren, hvis du modtage fjernundervisning.