Barselsregler i Elektrikeroverenskomsten

Arbejder du på en arbejdsplads, som er dækket af Elektrikeroverenskomsten, er dine barselsvilkår bedre, end dem loven foreskriver.

Har du fået barn den 2. august 2022 eller senere?

Der er den 3. marts 2022 vedtaget en ændring af barselsloven. Den ny barselsmodel om øremærket orlov gælder for alle, der får børn fra og med den 2. august 2022. 
Vær opmærksom på, at nedenstående overenskomst er indgået før vedtagelsen af de nye barselsregler og at den derfor tager udgangspunkt i de tidligere barselsregler. Det forventes, at reglerne om løn under barsel i overenskomsterne bliver tilpasset til de nye barselsregler ved næstkommende overenskomstforhandlinger, men indtil da gælder de nuværende beskrevne regler om løn under barsel i overenskomsten.

Læs om de nye barselsregler på borger.dk/barsel eller på Dansk El-Forbunds hjemmeside her.

Du har ret til løn fra arbejdsgiveren under graviditetsorloven (4 uger før forventet fødsel) og barselsorloven indtil 14 uger efter fødslen samt fædreorloven (2 uger efter fødslen), hvis du har mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Hvis du skal adoptere, udbetales løn under orlov, i 14 uger fra du har modtaget barnet.

Lønnen svarer til den timeløn, du ville have fået i perioden – dog højst:

1.3.2020151,50
1.3.2021154,00
1.3.2022156,50

Forældreorlov

Du får betaling under forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden jer.

Du kan opdele din orlov i op til 2 perioder, medmindre du aftaler andet.

De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre du har aftalt andet, skal du varsle orloven med 3 uger.

Betalingen under orloven udgør et beløb pr. time, svarende til din sædvanlige timeløn ved tidlønsarbejde.

Det er en forudsætning for betalingen, at din arbejdsgiver er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Hvis refusionen er mindre, nedsættes betalingen til dig tilsvarende.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke får afholdt den barsel, som er reserveret til dig, bortfalder betalingen.

Pensionsbidrag under barsel

Som mor får du under de 14 ugers barselsorlov indbetalt et ekstra pensionsbidrag, hvis du har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt.

Hvis du vil vide mere om dine pensionsindbetalinger under barsel, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt din lokalafdeling.

Øvrige regler for barsel og orlov

Arbejder du under andre overenskomster, kan du kontakte din lokalafdeling for at få yderligere information.