Arbejdsvilkår under corona

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder? Få viden og links til den information, du har brug for.

I relation til arbejdslivet er der indført midlertidig lovgivning, der stiller krav til dig som ansat, men også giver dig rettigheder. For arbejdsgivere og selvstændige er der også indført midlertidige lovændringer, der skal understøtte virksomheden i en periode med mange coronasmittede.

Ret og pligt ifm. COVID-19
Midlertidig lovgivning om arbejdsgivers ret til at kræve coronapas og coronatest

Den 25. november 2021 har Folketinget indført lovgivning, der midlertidigt giver arbejdsgiver ret til at pålægge forevisning af coronapas, test for COVID-19 mv. Lovgivningen gælder for både offentlige og private arbejdsgivere.
 

Krav om coronapas og test for coronavirus

Arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere krav om fremvisning af coronapas, så længe COVID-19 kategoriseres som samfundskritisk sygdom, og et krav om testning kan kræves af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Arbejdsgiver kan også pålægge medarbejder hurtigst muligt at blive testet for COVID-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. Arbejdsgiver skal stadig skriftligt informere den enkelte berørte medarbejder om at blive testet for COVID-19 og begrundelsen for pålægget. Dette skal ske ved hver test, der kræves.
 

Test i arbejdstiden - eller kompensation

En test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Er det ikke er muligt at gennemføre en pålagt test i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal medarbejderen have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Dette tolker Dansk El-Forbund som betaling efter overenskomstens takster for overarbejde.
 

Ansættelsesretlige konsekvenser

Det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen ikke efterkommer pålæg om fremvisning af coronapas. Dette forudsætter dog, at det skriftligt er oplyst, at sådanne sanktioner vil bruges, hvis pålægget ikke efterkommes. På samme måde vil nægtelse af test kunne have ansættelsesretlige konsekvenser, forudsat at det skriftligt er oplyst, at sådanne sanktioner vil bruges, hvis pålægget ikke efterkommes. Hvis pålægget om at oplyse om resultat af COVID-19 test ikke efterkommes, vil der ligeledes kunne være ansættelsesretlige konsekvenser.
 

Lovgivningen trådte i kraft 26 november 2021 og ophæves den 5. februar 2022. Hvis corona stadig efter 5. februar kategoriseres som samfundskritisk, er det Dansk El-Forbunds opfattelse, at lovgivningen vil blive forlænget.

Lovgivningen er udmøntet i Bekendtgørelse 2021-11-24 nr. 2108 om coronapas og test for COVID-19 på arbejdspladser i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Midlertidig udvidet ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige

Folketinget har ved hastebehandling ændret lovgivningen og indført følgende med tilbagevirkende kraft pr. 23 november 2021.

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag

Med den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden får arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er dokumenteret smittet med COVID-19.

Ordningen giver ligeledes arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet. Medarbejdere, der er omfattet af ordningen som ”nær kontakt”, der skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af ”nære kontakter”. Det er et krav, at medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra.

Gælder til og med 28. februar 2022

Ordningen gælder i perioden 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Aftaleparterne er enige om at mødes primo februar 2022 med henblik på at drøfte status for ordningen, bl.a. i lyset af Folketingets Epidemiudvalgs vurdering af hvorvidt COVID-19 forsat er en samfundskritisk sygdom.

Midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn

Denne ordning omfatter forældre til børn, der er smittet med COVID-19 eller som følge af et eller flere konkrete COVID-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på COVID-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.
 

Dagpenge for 10 arbejdsdage

Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet som er at have arbejdet mindst 160 timer inden for 4 måneder inden orlov.  
 

Omfatter lønmodtagere i ansættelse og selvstændige

Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse og selvstændige. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering, som de kan bruge til pasning af barnet. Der må ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie.
 

Krav om dokumentation ved hjemsendelse

Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå. Forældrene skal desuden på tro og love oplyse sidste dag i hjemsendelsen og erklære, at de ikke modtager fx løn for de ansøgte dage.

Hvis begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl …

  • skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde og at de ikke har afspadsering, som de kan bruge
  • skal der ikke udbetales løn eller andet til den forælder, der bliver hjemme, for de dage, der ansøges om ydelse for.

Hvis forældrene ikke deler bopæl …

  • skal der alene fremlægges tro- og loveerklæring fra arbejdsgiveren til den forælder, der ansøger.
     

Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Dette er først muligt pr. 16 december 2021 men virker med tilbagevirkende kraft fra 23 november 2021. Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.
 

Gælder til og med 28. februar 2022

Ordningen gælder i perioden 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Aftaleparterne er enige om at mødes primo februar 2022 med henblik på at drøfte status for ordningen, bl.a. i lyset af Folketingets Epidemiudvalgs vurdering af hvorvidt COVID-19 forsat er en samfundskritisk sygdom.


 

Hold dig orienteret om corona og arbejde

Corona-situationen ændrer sig løbende, og vi opfordrer til, at man holder sig orienteret om regler og retningslinjer i:

Arbejdstilsynets vejledning om arbejde under coronasituationen

FH's vejledning om arbejde under coronasituationen